„Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“
Názov a sídlo prijímateľa: Millor s. r. o., Vajanského 6717/7, 917 01 Trnava
Názov projektu: Implementácia ISO noriem a zvýšenie kvality Millor s.r.o.
Začiatok realizácie projektu: 09/2018
Koniec realizácie projektu: 03/2019
Hlavný cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšiť konkurencieschopnosť spoločnosti Millor, s.r.o..

K ďalším cieľom realizovaného projektu možno zaradiť:

• podpora rastu a inovácií v etablovaných MSP nachádzajúcich sa vo fáze rozvoja;

• posun na vyššiu úroveň dodávateľského rebríčka nadnárodných spoločností;

• inovácia výrobného procesu/produktu/služby a následné zavádzanie inovácií do praxe pre potreby spoločnosti.

Miesto realizácie projektu: Nitra
Výška poskytnutého príspevku: 33 946,50 €
Logo operačného programu:
Odkazy na webové sídla: www.opvai.sk

www.partnerskadohoda.gov.sk

Fotodokumentácia: